Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre prenájom výčapného zariadenia. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi prenajímateľom (predávajúcim), ktorým je INBAL s.r.o., Hviezdoslavova 246/14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50132199 a nájomcom (kupujúcim) v oblasti prenájmu výčapných zariadení za odplatu na internetovej stránke pivonaparty.sk medzi spoločnosťou INBAL s.r.o., Hviezdoslavova 246/14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50 132 199 (ďalej len „vlastník“) a jej obchodnými partnermi (ďalej len „nájomca(zákazník)“).

Obmedzenie predaja. Alkohol a tabakové výrobky je možné predávať len osobám starším ako 18 rokov.

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca (kupujúci) odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky.

Predmet zmluvy

Predmetom služby pivonaparty je prenájom výčapného zariadenia za odplatu.
Predmetom služby je taktiež predaj piva v KEG sudoch podľa aktuálnej ponuky. Vopred dohodnutý tovar z ponuky, ktorá je prezentovaná na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
Nájomca bol oboznámený s používaním výčapného zariadenia a je povinný so zariadením zaobchádzať tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Dohodnutá záloha sa vracia po kontrole výčapného zariadenia a jeho funkčnosti.

Objednávka

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy (objednávka)
Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:
E-mailovou správou kupujúceho(nájomcu) zaslanou predávajúcemu(prenajímateľovi) alebo telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu 48 hodín vopred.

Doručenie

V prípade, že pri objednávke bol dohodnutý dovoz a odvoz KEG náplne a výčapného zariadenia, dovoz zabezpečí predávajúci na základe vopred dohodnutých podmienok.

Práva a povinností predávajúceho

Predávajúci je povinný:
– dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
– zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
– odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, potvrdený záručný list, dodací list a daňový doklad (faktúru).
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Práva a povinností kupujúceho

Kupujúci je povinný: Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar. Zaplatiť za prenájom výčapného zariadenia a sud piva. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru. Potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

Dodacie podmienky

Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim.Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena“) formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu slovenskej koruny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.

Fyzicka osoba

Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Právnická osoba

Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe.

Kupujúci

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.
Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Ochrana osobnych udajov – https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, dohodnutú v potvrdenej objednávke.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou zásielky formou e-mailovej správy, SMS alebo telefonicky, a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určeného kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:
kupujúci odošle predávajúcemu e-mail alebo list s nasledovným znením: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č.(číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)“. Ďalej uvedie svoje meno, adresu a aktuálny dátum.
Kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.

Vrátený tovar

Vrátený tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa.

Reklamácie

Zapožičané výčapné zariadenie je poskytnuté nájomcovi vo funkčnom stave. V prípade akýchkoľvek problémov s výčapným zariadením je nutné kontaktovať dodávaťela ktorý vymení zariadenie alebo poskytne zľavu z nájomného.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná súkromne vo forme e-mailových správ.
Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Občianskym zákonníkom, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v platnom znení, ako i súvisiacimi predpismi.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V Spišskej Novej Vsi, dňa 12.02 2018

Prenájom výčapných zariadení na víkend.
Prenájom výčapných zariadení
Pivonaparty
Prenájom výčapných zariadení
Pivonaparty
Pivonaparty,
Pri Delni 44,Prešov,Prešov -08005,
Telephone No.+421911155505
Pivo
Prešov
Prenájom výčapných zariadení na víkend
Výčap na víkend. Objednaj si výčapné zariadenie na pivo a sud piva na grilovačku.